Category: Parent Teacher Org

PTO Minutes, Sep, 2015

September 16, 2015 Present at the meeting:  Matt Finnegan, Steve Setera, Paul Spangenberg, Amanda Setera, Aaron So, Tom Tien, Ryan Wu, Susan Summerford, Mat Chew, Annie Zhu, Nataindra, Ping Huang. Call to order 5:00PM by President Steve Setera-Introductions 5:24-Financial Report: Jennifer Obrien states she will make herself available […]

PTO Minutes, May, 2015

Present at the Meeting: Steve Setera, Matt Finnegan, Rodger Kellerman, Randall Peterson, Tom Tieu, Susan Summerford, Ping Huang, Rachel Hu, Grace Yang, Abi, Cynthia Chan, Jin Jr Shr, Amanda Setera, Nataindra, Jin Xiang, Ted Yap, Alejandro Gracia, Ryan Liu, Rong Zhan Li Call to order 5:07 by PTO […]

PTO Minutes, Mar, 2015

March 18, 2015 Present at the meeting:  Matt Finnegan, Paul Spangenberg, Steve Setera, Eve Rodriguez, Jin Jr Shi, Tracey Tu, David Duong, Judy Zhu, Amanda Setera, Michele Lum, Hubert Liu, Nakula Hertz, Hubert Liu, Wei-Chang Tsai, Juan Juan Yeap, Abhishek Datta. Call to order 5:09PM by President Steve […]

PTO Minutes, Jan, 2015

January 21, 2015 Present at the meeting:  Matt Finnegan, Paul Spangenberg, Steve Setera, Troy Bass, Ana Pringles, Eve Rodriguez, Jin Jr Shr, Judy Zhu, Amanda Setera, Michele Lum, Hubert Liu, Jason Ong, Nakula Hertz, Hubert Liu, Wei-Chang Tsai, Ping Huang, Juan Juan Yeap. Call to order 5:08PM by […]

PTO Minutes, Sep, 2014

September 24, 2014 Present at the meeting: Matt Finnegan, Steve Setera, Jin Kai, Heng Yuan, Roger Kelerman, Niki Clarke, Judy Zhu, Michele Lum, Minah Le, Feixia Guam, Eveline Rodriguez, Juan Garcia, Troy Bass, Paul Spangenberg, Jin Jr, Amanda Setera, Nakula Hertz, Nataindra, Lia Patterson, Amanda Setera, Kar??? Chey. […]

PTO Minutes, Aug, 2014

August 27, 2014 Present at the meeting:  Matt Finnegan, Steve Setera, Amanda Setera, Nakula Hertz, Nataindra, Juan Garcia, Jin Jr Shi, Jin Rau, Michele Suo, Ying Tao Zhang, Yu Zeng, Kelly Chan, Rachel Robison, Kasuna Chong, Judy Hemmigan, Debbie Parker, Bo Chian, Athena J., Ping Huang, Glenn Alvarez, […]

PTO Minutes, May, 2014

May 22, 2014 Present at the meeting:  John Haschak, Matt Finnegan, Amanda Setera, Nakula Hertz, Rex Lin, Nataindra, Tray Chen, Crystal So, Jin Kai, May Chew, Shawn Chanh Tey,  Juan Garcia, Jin Jr Shi, Jin Rau, Juilin Hsa, ???? Xing. Call to order 5:10PM by Vice President John Haschak-Introductions […]